YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kayıp Enformasyon Memurluğu Veya Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

İSTENEN BELGELER

 

1.Başvuru Dilekçesi

Bakanlığımızca hazırlanmış Matbu Dilekçe doldurulur. Dilekçede; talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve kayıp belge talebinde bulunan kişinin adı, soyadı, adresi ve imzasına yer verilir. Ayrıca, dilekçede, sınav tarihi, sınava girilen il ve varsa sınava girilen yabancı dil belirtilir.

 

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

Kişinin nüfus bilgilerini içeren onaylı kayıt örneği istenir.

 

3. Kayıp Belge Bedeline İlişkin Dekont Aslı

Kayıp belge sahibi adına Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Kurumsal Tahsilat Kodu ile açtırılan 63.00.01 nolu hesaba (IBAN TR 4100 0100 1745 0348 3170 5528) 50,00. (Elli Türk Lirası) yatırıldığına ilişkin dekontun aslıdır.

 

4. Fotoğraf

Başvuru sahibine ait son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf istenir.

 

5. Vekaletname

Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısıdır. Bu yazı, talep sahibi adına hareket ettiğini belirten kişilerden istenir.

 

 

- Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir.