YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Planlama ve Bütçe Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları:
 
- 5018 Sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
- Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçe bütçesini hazırlamak,
- Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçe bütçesini etkin bir şekilde kullanmak,
- Genel Müdürlüğün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Genel Müdürlüğün yönetim bilgi sistemlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
- Genel Müdürlüğün iç kontrol sistemine ve kontrol standartlarına ilişkin çalışmalarını yürütmek,
- Genel Müdürlüğün iç denetimine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
- Birimimiz ile ilgili kalkınma planı ve Hükümet programlarında yer alan tedbirlerin uygulanması ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığına bilgi vermek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
- Makamca verilen benzer görevleri yürütmek.