T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Etüt-Proje Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

 • Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı görev ve yetki alanına giren her türlü projenin yapılması veya yaptırılması, incelenmesi ve onaylanmasını sağlamak.
 • Kent bütününde arsanın büyüklüğü, kent içindeki konumu ve ulaşabilirliğinin değerlendirilerek, Kültür Merkezi için en uygun yerin seçimi ile imar mevzuatı açısından gerekli tüm incelemeleri yapmak (Plan değişikliği ve önerisi),
 • Seçilen arsaların, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Bakanlığımız adına tahsisin sağlanması işlemlerini yaptırmak,
 • Arsa bilgilerinin değerlendirilmesi, arsa alt yapısı ve zemin durumu, plankote gibi projelendirmeyi etkileyecek bilgilerin değerlendirmesini yapmak,
 • Kültür Merkezi yapılacak kentin varsa mimari özelliklerinin ve yerel malzeme özelliklerinin değerlendirilmesini yapmak,
 • Yukarıda bahsi geçen tüm verilerin elde edilerek değerlendirilmesi sonucunda, yapılacak Kültür Merkezi’nde yer alacak fonksiyonların ve gerekli mekan büyüklüklerinin yer aldığı “İhtiyaç Programı” ’nı hazırlamak ve oluşturulan ihtiyaç programı doğrultusunda 1/200 ölçekli fikir projelerinin hazırlanması, 1/100 ölçekte kesin ve 1/50 ölçekte uygulama projelerinin (mimari, statik, makine tesisat, elektrik tesisat projeleri v.b.) yapılması ve yaptırılması ile gerekli tüm detayların ihale, yarışma veya müteahhit firma aracılığı ile elde etmek,
 • Etüt-Proje Şubesi Müdürlüğü bünyesinde ihale, yarışma veya müteahhit firma aracılığı ile hazırlanarak elde edilen projelerin incelenerek onaylanma işlerinin takibini yapmak,
 • Projelerin şantiye uygulamasında gerek duyulabilecek her türlü detay ve proje revizyonlarını yapmak,
 • Yeni tasarımlarla elde edilen Kültür Merkezi binaları dışında, mimari mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile Kültür Merkezi işlevlerine cevap verebilecek nitelikteki yapıların restorasyon ilkelerine göre projelendirilmesini yapmak,
 • Bina yapım aşamasında proje uygulamaları ile ilgili olarak mimari kontrollük hizmetlerini yapmak,
 • Kültür Merkezi hizmet binasının yapımının tamamlanmasından sonra kullanıma yönelik olarak gerekli donanım malzemelerinin tespitini yapmak.