T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

 • Cari Bütçe tekliflerini hazırlamak,
 • Taşradaki Kültür Merkezlerinin giderleri için cari ödenek taleplerini değerlendirmek ve göndermek,
 • Başkanlık harcamaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Başkanlık personelinin vergi iadesi formlarını toplayıp Koordinasyon Daire Başkanlığına göndermek,
 • Tüm cari ödeneklerle ilgili işlemleri yürütmek,
 • Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre Daire’nin mali işlerini yürütmek,
 • Personel konuları ile ilgili genelge ve talimatlar ile Başkanlık Makamınca gönderilen diğer genelge ve talimatların duyurulmasını yapmak ve yaptırmak,
 • Personel sicil raporlarını kanuna uygun olarak birim amirlerine doldurtup süresi içinde Koordinasyon Daire Başkanlığı’na gönderilmesini sağlamak,
 • Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve amirlerce verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,
 • Daire Başkanlığına gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak, gelen evrakın şubelere göre sevkini yapmak,
 • Daire Başkanlığı’nın yazı işlerini yerine getirmek,
 • Daire Başkanlığı’nın arşiv hizmetlerini yürütmektır.