YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12. Kayıp Enformasyon Memurluğu Veya Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi


İSTENEN BELGELER

 

1. Başvuru Dilekçesi

Bakanlığımızca hazırlanmış Matbu Dilekçe doldurulur. Dilekçede; talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve kayıp belge talebinde bulunan kişinin adı, soyadı, adresi ve imzasına yer verilir. Ayrıca, dilekçede, sınav tarihi, sınava girilen il ve varsa sınava girilen yabancı dil belirtilir.

 

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

Kişinin nüfus bilgilerini içeren onaylı kayıt örneği istenir.

 

3. Gazete Kayıp İlanı

Herhangi bir gazetede kayıp olan belgenin hükümsüz olduğuna ilişkin ilandır.

 

4. Kayıp Belge Bedeline İlişkin Dekont

Kayıp belge sahibi adına Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Kurumsal Tahsilat Kodu ile açtırılan 60.00.01 nolu hesaba (IBAN TR48 0001 0025 3303 4831 7051 90) 50,00. (Elli Türk Lirası) yatırıldığına ilişkin dekonttur.

 

5. Fotoğraf

Başvuru sahibine ait son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf istenir.

 

6. Vekaletname

Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısıdır. Bu yazı, talep sahibi adına hareket ettiğini belirten kişilerden istenir.

 

 

- Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir.